Medlemsavtal för Kryptovalutor.com

Dessa medlemsvillkor gäller från och med den 1 maj 2017 och tills vidare.

1. Inledning

Webbplatsen, www.kryptovalutor.com ("Kryptovalutor.com"), erbjuder genom medlemskap möjlighet att ta del av de medlemstjänster som från tid till annan erbjuds av Kryptovalutor.com på de villkor som anges i detta avtal. Den som vill bli medlem i Kryptovalutor.com skall lämna de uppgifter som Kryptovalutor.com efterfrågar i samband med registreringen av medlemskap. Ett godkänt medlemskap ger användaren ("Användaren") ett eget användarnamn respektive lösenord.

Detta avtal fastställer villkoren för användning av de tjänster på Kryptovalutor.com där tillgången är begränsad genom användarnamn och lösenord. Tjänsterna är öppna för alla som accepterar villkoren som gäller för de aktuella tjänsterna. Detta avtal anses ha slutits med Användaren då denne godkänt villkoren i avtalet genom att slutföra sin medlemsregistrering.

2. Användning

Tjänsterna skall endast användas för privat bruk. Tjänsterna skall inte användas i näringsverksamhet eller för att distribuera reklam för egen eller annans verksamhet.

3. Användarnamn och lösenord

För att kunna använda tjänsterna måste Användaren registrera sig som medlem på Kryptovalutor.com. Detta sker i särskilt registreringsformulär. Användaren får fritt välja användarnamn bland de användarnamn som inte tidigare registrerats hos Kryptovalutor.com.

Användarnamnet får inte heller vara identiskt med eller ägnat att förväxlas med officiella Kryptovalutor.com-adresser, varumärken, firmanamn, släktnamn, pseudonymer eller artistnamn, med mera, som är skyddade i Sverige, utan samtycke från rättighetsinnehavaren. Användarnamnet får inte heller vara kränkande eller innehålla e-postadresser eller domännamn i syfte att marknadsföra annan sajt på Internet. Kryptovalutor.com förbehåller sig rätten att neka samt att ta bort olämpliga och stötande användarnamn.

Tillgången till tjänsterna är skyddade med lösenord. Lösenordet väljer Användaren vid medlemsregistreringen och det går även att ändra i efterhand. Lösenordet skall behandlas konfidentiellt. Om Användaren har anledning att tro att lösenordet kan ha blivit känt för andra skall Användaren utan oskäligt uppehåll ändra sitt lösenord.

Den e-postadress som anges vid registrering ska vara giltig och tillhöra användaren. Vidare ansvarar användaren för att hålla uppgift om giltig e-postadress uppdaterad.

4. Användning av Kryptovalutor.com

Användaren är ansvarig för att tjänsterna används i överensstämmelse med villkoren som gäller för den aktuella tjänsten samt för allt material som han/hon lagrar, sänder eller på annat sätt gör tillgängligt via Kryptovalutor.com.

Användaren får inte göra information tillgänglig som står i strid med Kryptovalutor.com's skrivregler, detta avtal eller svensk lag, vilket bland annat innebär att informationen inte får vara kränkande för eller misskreditera enskild person, vara ärekränkande, uttrycka hat eller ringaktning, vara sedeslös, ha pornografiskt innehåll eller bidra till spridning av datavirus.

Kopiering och publicering av upphovsrättsskyddat material (i princip alla texter, bilder, filmer, med mera) är förbjudet. Det enda undantag som finns är om medlemmen är upphovsman till materialet eller om upphovsmannen har givit sitt tillstånd.

Användaren skall inte heller använda Kryptovalutor.com's tjänster till att erbjuda eller efterfråga sexuella tjänster mot betalning, husrum eller annat vederlag, förmedla information om eller marknadsföra kommersiella tjänster, pyramidspel eller annan verksamhet som inte är förenlig med tjänsternas karaktär.

Kryptovalutor.com har, vid misstanke om brott mot detta avtal eller svensk lagstiftning, rätt att granska allt innehåll som Användaren kommunicerar eller publicerar. Kryptovalutor.com har rätt att omedelbart, helt eller delvis, avlägsna eller vidarebefordra innehåll som strider mot dessa villkor.

Användaren ansvarar själv för att obehörig inte kan nyttja Tjänsterna genom Användarens egna utrustning eller system. Användaren ansvarar själv för att Meddelanden inte förloras.

5. Kryptovalutor.com ansvar och ansvarsbegränsning

Kryptovalutor.com ansvarar inte för Användarens eller andras bruk av tjänsterna och för information som Användaren eller andra registrerar, mottar, lagrar, sänder ut eller gör tillgänglig på annat sätt än som är tillåtet enligt svensk lag.

Kryptovalutor.com avskriver sig i varje fall ansvar för obehörig tillgång till, förlust och/eller ödeläggelse av data och/eller avbrott i informationsflödet, orsakat av Användarens eller tredje mans handling eller underlåtenhet, eller som följer av driftstörning.

Kryptovalutor.com bedriver inte någon förhandskontroll eller censur av den information som görs tillgänglig via tjänsterna. Kryptovalutor.com förbehåller sig rätten att utan föregående varning avlägsna eller ändra information som har kommit till Kryptovalutor.com's kännedom och som enligt Kryptovalutor.com's bedömning står i strid med svensk lag, villkoren för användning av den aktuella tjänsten eller som kan utgöra grund för ansvar för eller kritik mot Kryptovalutor.com.

Såvida annat inte uttryckligen anges i dessa villkor, har Kryptovalutor.com inget ansvar för material som publiceras på eller de varor och tjänster som erbjuds via Kryptovalutor.com eller Tjänsterna. Kryptovalutor.com har vidare inget ansvar för material som publiceras på eller varor och tjänster som erbjuds via andra webbplatser eller webbsidor som Kryptovalutor.com har upprättat länkar till.

Användaren kan inte ställa Kryptovalutor.com till svars för förlust eller skada som orsakats av Användarens bruk av tjänsterna.

Eventuella erlagda avgifter för Kryptovalutor.com's betaltjänster återbetalas inte. Detta gäller oavsett om användaren väljer att avsluta medlemskapet själv eller om det görs av Kryptovalutor.com efter brott mot användaravtal eller skrivregler.

6. Behandling av personuppgifter

Kryptovalutor.com's behandling av personuppgifter sker i enlighet med vad som stadgas i personuppgiftslagen (SFS 1998:204), kallad PUL i dagligt tal, och lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389). Kryptovalutor.com Svenska AB, org.nr. 556585-2836, ansvarar för de kunduppgifter som behandlas av webbtjänsten Kryptovalutor.com. Eventuella felaktigheter kan anmälas till Kryptovalutor.com genom e-postadress tillhandahållen på webbplatsen.

Kryptovalutor.com behandlar med automatisk databehandling uppgifter om Användarens medlemskap i Kryptovalutor.com samt Användarens användning av Tjänsterna ("Personuppgifterna"). Sådan behandling är nödvändig bland annat för att kunna administrera medlemskapet på Kryptovalutor.com och för att kunna tillhandahålla Tjänsterna på avsett sätt. Användaren ger härmed sitt samtycke till att sådan databehandling sker av Kryptovalutor.com.

Användaren samtycker till att Kryptovalutor.com använder de uppgifter som Användaren har registrerat i användarregistersystemet till att rikta marknadsföring till Användaren via nuvarande och framtida digitala distributionskanaler och att urskilja adressater på grundval av statistiska användarprofilgrupper.

Användaren kan via sina personliga inställningar välja att inte ta emot e-post innehållande reklam från tredje part.

7. Immateriella rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende tillhandahållandet av medlemskapet i Kryptovalutor.com och Tjänsterna är Kryptovalutor.com's egendom alternativt egendom tillhörande tredje man med vilken Kryptovalutor.com samarbetar och får inte nyttjas av Användaren utöver vad som krävs för Tjänsternas nyttjande enligt gällande villkor.

8. Sekretess med mera

Kryptovalutor.com skall inte för någon yppa och även hindra att andra får tillgång till uppgifter om Användaren som Kryptovalutor.com har. Detta gäller dock inte om Kryptovalutor.com med stöd av lag eller detta avtal har rätt eller skyldighet att ge sådan information om Användaren vidare till andra.

9. Ändringar och upphörande

Användaren kan när som helst säga upp avtalet genom att avsluta sitt medlemskap på Kryptovalutor.com. Avtalet är personligt och kan inte överföras av Användaren.

Efter att avtalet har upphört kan Kryptovalutor.com radera den data som Användaren har lagrat. Kryptovalutor.com är dock inte skyldiga att radera sådana data.

Kryptovalutor.com har rätt att med rimlig eller laglig frist (i) ändra avtalen, (ii) ändra eller lägga ned tjänsterna, registreringsrutiner, tekniska specifikationer och funktioner för tjänsterna. Användaren är skyldig att själv hålla sig underrättad om ändringar i detta avtal.

Om Användaren inte har loggat in på Kryptovalutor.com de senaste tre (3) månaderna har Kryptovalutor.com rätt att stänga Användarens tillgång till tjänsten och radera lagrad information.

Kryptovalutor.com förbehåller sig rätten att säga upp avtalet till upphörande vid åsidosättande av skyldigheter från Användarens sida. Sådant upphörande kan vid väsentligt åsidosättande ske utan föregående varning. Kryptovalutor.com har rätt att överföra avtalen i sin helhet eller viss del därav till andra

Vid medlemsskaps upphörande har Kryptovalutor.com rätt att fortsatt nyttja, på Kryptovalutor.com's servrar, av medlem lagrat, material. Sådant material kan vara, men är inte begränsat till, text, bilder, ljud- och filmfiler. Med nyttja avses här att lagra och göra tillgängligt för andra användare och medlemmar.

10. Lagval och tvistelösning

På detta avtal skall svensk lag tillämpas. Oenighet om tolkning eller genomförande av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandlingar. Kan parterna inte komma överens skall oenigheten lösas vid allmän domstol. I sådant fall skall detta ske vid Stockholms tingsrätt.